Ông Tiến Liêu

SpecialityTrưởng ban Chuyển đổi số CSMO Vietnam; CEO, NextJobs; Chuyên gia kiến tạo nghề Digital Sales cho người lao động

Mr. Wilson Lieu là người tiên phong trong linh vực nghiên cứu các giải pháp Digital Marketing của Brand, áp dụng vào phân khúc các doanh nghiệp SME, giúp các doanh nghiệp SME gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Là người có đam mê tìm hiểu, sử dụng các giải pháp chuyển đổi số gia tăng hiệu suất kinh doanh.

Tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào quản lý đội ngũ Sales, đặc biệt là lĩnh vực Digital Sales.

Là người đầu tiên trong ngành Marketing, thương mại điện tử, index tư: Digital Sales, nghề Digital Sales. Sau hai năm, ngành marketing, thương mại điện tử đã công nhận có nghề Digital Sales

Là người nghiên cứu sâu về Digital Sales, SaaS industry, xuất bản nhiều bài viết chuyên sâu về Digital Sales

  1. Ủy viên tại Ủy ban chuyển đổi số VINASA
  2. Tác giả sách “Chuyển đổi số 1923” – cuốn sách viết về chủ đề chuyển đổi số cho Gen Z đầu tiên tại Việt Nam
  3. Mentor tại Quỹ đầu tư Next100
  4. Nguyên Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc Haravan
  5. Trưởng Ban Chuyển Đổi Số CSMO

Chủ đề tham gia