Ông Nguyễn Tuấn Khang

SpecialityCountry Manager, IBM Software (Giám đốc quốc gia khối phần mềm, IBM Việt Nam)

Chủ đề tham gia