Ông Nguyễn Mạnh Hải

SpecialityGiám đốc chiến lược, Trung tâm Không gian mạng Viettel

Chủ đề tham gia