Em Lê Phương Ngân

SpecialitySinh viên CBM, VinUni

Thành tích:
– Giải thưởng Dean’s List AY 21-22
– Đồng chủ tịch VinUni Business Insiders – VBI
– Thực tập sinh Truyền thông tại FPT Digital
– Trợ lý nghiên cứu tại văn phòng Hiệu trưởng VinUniversity
– Đại sứ Nestlé #SparkTheNext Leaders Program
– Đại sứ Khởi nghiệp cùng Kawaii 2022
– Đại sứ Battle of Minds tổ chức bởi BAT Vietnam

Chủ đề tham gia