Bà Đặng Thuý Hà

SpecialityGiám đốc nghiên cứu hành vi khách hàng, NielsenIQ Việt Nam

Chủ đề tham gia