Ms. Truong Ly Hoang Phi

SpecialityChủ tịch HĐQT&CEO IBP, Phó Chủ tịch Hội DNT TPHCM (YBA), Sáng lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM –BSSC

Chủ đề tham gia