Mr. Tien Lieu

SpecialityTrưởng ban Chuyển đổi số CSMO Vietnam; CEO, NextJobs; Chuyên gia kiến tạo nghề Digital Sales cho người lao động

Chủ đề tham gia