Mr. Phung Viet Thang

SpecialityGiám đốc Kinh doanh, Khối khu vực công và Doanh nghiệp; Thành viên Ban lãnh đạo, Microsoft Việt Nam

Chủ đề tham gia