Mr. Nguyen Tuan Khang

SpecialityGiám đốc Quốc gia khối Phần mềm, IBM Việt Nam

Chủ đề tham gia