Mr. Nguyen Kim Anh

SpecialityGiám đốc khối công nghệ Trợ lý ảo VinBigData

Chủ đề tham gia