Ngày 2
05/12/2019
08:00 - 08:30

Đón khách, đăng ký

08:30 - 08:40
Bởi

Giới thiệu chương trình

08:30 - 08:40
Bởi

Phát biểu khai mạc

08:40 - 09:25
Bởi

Phiên Tham luận 1

09:25 - 10:10
Bởi

Phiên Tham luận 2

10:10 - 10:30

Giải lao/Giao lưu

10:30 - 12:00
Bởi

Phiên Thảo luận 1

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa/Giao lưu

13:30 - 14:15
Bởi

Phiên Tham luận 3

Ba nền tảng bền vững của doanh nghiệp Nhật:
1) Tận tâm với khách hàng
2) Tận tâm trong teamwork (tính con người trong quản trị
Human & process focus)
3) Thay đổi tinh tế

14:15 - 15:00
Bởi

Phiên Tham luận 4

15:00 - 15:30

Giải lao / Giao lưu

15:30 - 17:00
Bởi

Phiên Thảo luận 2

17:00 - 17:15
Bởi

Phiên bế mạc

17:15 - 00:00

CSMO Innovation Awards