Ngày 1
04/12/2019
08:00 - 08:30

Đón khách, đăng ký

08:30 - 08:40
Bởi

Phiên Khai mạc

1) Giới thiệu chương trình
2) Phát biểu khai mạc

08:40 - 09:20
Bởi

Phiên Tham luận 1

09:20 - 10:00
Bởi

Phiên Tham luận 2

10:00 - 10:40
Bởi

Phiên Tham luận 3

10:40 - 11:00

Giải lao/Giao lưu

11:00 - 11:40
Bởi

Phiên Tham luận 4

11:40 - 12:20
Bởi

Phiên Tham luận 5

12:20 - 14:00

Nghỉ trưa/Giao lưu

14:00 - 14:30
Bởi

Phiên Thảo luận 1

Phiên thảo luận 1
Phòng chống khủng hoảng bằng thiết kế trải nghiệm khách hàng tuyệt vời
Bài thuyết trình chủ đạo (30’)
Trải nghiệm khách hàng dưới lăng kính RCC: quản trị rủi ro, phòng ngừa xung đột và đối mặt khủng hoảng
- Mr. Nguyễn Đình Thành, Giám đốc Điều hành CSCI Indochina, Đồng sáng lập Elite PR School

14:00 - 14:30
Bởi

Phiên Thảo luận 2

14:00 - 14:30
Bởi

Phiên trình diễn công nghệ 1

14:30 - 15:00
Bởi

Phiên trình diễn công nghệ 2

15:00 - 15:30
Bởi

Phiên trình diễn công nghệ 3

Ý tưởng lớn trên những màn hình nhỏ

15:30 - 16:00

Giải lao/Giao lưu

16:00 - 17:30
Bởi

Phiên Thảo luận 3

Phiên thảo luận 3
Chinh phục Khách hàng
Bài thuyết trình chủ đạo (30’)
Các giải pháp đo lường và cải tiến trải nghiệm khách hàng
- ·Ms Đặng Thuý Hà, Giám đốc, Client Leadership, Nielsen Vietnam

16:00 - 17:30
Bởi

Phiên Thảo luận 4

Phiên thảo luận 4
Trải nghiệm khách hàng trong môi trường số
Bài thuyết trình chủ đạo (30’)
Chuyển đổi số - Trải nghiệm khách hàng trong E-Tailer / Omnichanel bán lẻ tại Việt Nam
·- Mr. Đinh Lê Đạt, Co-founder& CEO, ANTS JSC.

16:00 - 17:30
Bởi

Phiên trình diễn công nghệ 4

17:30 - 00:00

Bế mạc VSMCamp 2019

Ngày 2
05/12/2019
08:00 - 08:30

Đón khách, đăng ký

08:30 - 08:40
Bởi

Giới thiệu chương trình

08:30 - 08:40
Bởi

Phát biểu khai mạc

08:40 - 09:25
Bởi

Phiên Tham luận 1

09:25 - 10:10
Bởi

Phiên Tham luận 2

10:10 - 10:30

Giải lao/Giao lưu

10:30 - 12:00
Bởi

Phiên Thảo luận 1

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa/Giao lưu

13:30 - 14:15
Bởi

Phiên Tham luận 3

Ba nền tảng bền vững của doanh nghiệp Nhật:
1) Tận tâm với khách hàng
2) Tận tâm trong teamwork (tính con người trong quản trị
Human & process focus)
3) Thay đổi tinh tế

14:15 - 15:00
Bởi

Phiên Tham luận 4

15:00 - 15:30

Giải lao / Giao lưu

15:30 - 17:00
Bởi

Phiên Thảo luận 2

17:00 - 17:15
Bởi

Phiên bế mạc

17:15 - 00:00

CSMO Innovation Awards